Τεχνικές Νομοθεσίες

Βάση Νομικών Δεδομένων για Τεχνικά Θέματα

Κατάλογος Νομοθεσιών που αφορούν θέματα τεχνικής φύσεως και που ενδιαφέρουν μελετητές και μηχανικούς

Ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στην Κύπρο

 • Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος
 • Οι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί
 • Πολεοδομία – Περιβάλλον
 • Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος
 • Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί του 1990
 • Ο περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμος
 • Το περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα (Οδηγίες για την ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον) Διάταγμα
 • Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2004
  Ν. 13(I)/2004
  Προστασίας της Παραλίας Νόμος
  Κεφ. 59

Οικοδομική Νομοθεσία και σχετικοί Κανονισμοί (εξασφάλιση άδειας οικοδομής και έγκρισης)

 • Ο περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ.96)
 • Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Βασικοί) Κανονισμοί
 • Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π 111/2006)
 • Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π 429/2006)

Νομοθεσίες που διέπουν την ανάπτυξη γης

 • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος
 • Ο περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος
 • Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980
  Ν. 24/1980

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

 • Ο περί Ασφάλειας και Υγεία στην Εργασία Νόμος
 • Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί
 • Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί
 • Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμοί
 • Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμος του 1993
  Ν. 23(I)/1993
 • Δημοσίων Κτιρίων (Ασφάλεια) Νόμος
  Κεφ. 81

Νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακού ελέγχους κλπ)

 • Ο περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμος
 • Οι περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί
 • Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος
 • Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος
 • Ο περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμος

Τεχνικές προδιαγραφές δομικών υλικών, διαπίστευση, πιστοποίηση

 • Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος
 • Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί
 • Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμος του 1975
  Ν. 68/1975

Ηλεκτρισμός

 • Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος
 • Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί

Λοιπές Νομοθεσίες και Κανονισμοί

 • Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος
 • Οι περί δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών Κανονισμοί
 • Ο περί Χωρομετρίας Νόμος
 • Ο περί Διαιτησίας Νόμος (Κεφ. 4)
 • Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμος του 1962
  Ν. 15/1962
 • Αποβάθρων Νόμος
  Κεφ. 78

  Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος του 1971
  Ν. 1/1971

  Αρχαιοτήτων Νόμος
  Κεφ. 31

  Αρχής Βιομηχανικής Κατάρτισης Νόμος του 1974
  Ν. 21/1974
 • Δήμων Νόμος του 1985
  Ν. 111/1985

  Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 2002
  Ν. 240(I)/2002

  Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983
  Ν. 23/1983
  Εργοστασίων Νόμος
  Κεφ. 134

  Εταιρειών Νόμος
  Κεφ. 113
 • Κοινοτήτων Νόμος του 1999
  Ν. 86(I)/1999

  Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος
  Κεφ. 219
 • Κτηματομεσιτών Νόμος του 1987
  Ν. 66/1987
 • Μεταβίβασης και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμος του 1965
  Ν. 9/1965

  Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος (Συνεταιρισμοί)
  Κεφ. 116
 • Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1998
  Ν. 7(I)/1998

  Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002
  Ν. 19(I)/2002

  Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος
  Κεφ. 270

  Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμος του 2003
  Ν. 101(I)/2003

  Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1992
  Ν. 29(I)/1992

  Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος
  Κεφ. 302

  Φορολογίας Υπηρεσιών Νόμος του 1984
  Ν. 11/1984