Επάγγελμα/ Κλάδος:Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος ή Γεωλόγος Τίτλος θέσης:Επιθεωρητής Έργου – Inspector (Κωδικός θέσης Β.Ε.7) Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:• Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης ή ανώτερης σχολής• Προηγούμενη σχετική επαγγελματική πείρα στην επίβλεψη τεχνικών έργων θα αξι...