Υπηρεσία

Yπηρεσία ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων στη Λευκωσία καθώς και γραφείο στην Πάφο και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του. Ο Διευθυντής, που διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου, προΐσταται της Υπηρεσίας.

Η διάρθρωση της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, οι όροι υπηρεσίας των μελών του προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρέτησής τους καθώς και ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με κανονισμούς.

Yπηρεσία ΕΤΕΚ

Διευθυντής Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως
Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός Χρίστος Μαξούλης
Επιστημονικοί Λειτουργοί Χαράλαμπος Σταυρινού Μιχάλης Έλληνας Μυρτώ Βορεάκου Λυδία Μηνά
Γραμματειακοί Λειτουργοί Αντριάνα Μιλτιάδου Κεντούλα Αρχοντίδου
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Μαρία Γεωργιάδου (απόσπαση στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας) Αυγουστίνα Θεοφάνους Αίμιλη Ορφανίδου Ροδούλα Νικολάου Παντελίτσα Αλκιβιάδους
Λογιστικός Λειτουργός Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Μαρία Αθανασιάδου Χριστιάνα Κωνσταντίνου
Τηλεφωνήτρια Σάββια Λεωνίδου
Γραφείο Πάφου Άνθη Καυκαρίδη

Τα μέλη της Υπηρεσίας κατανέμονται στα ακόλουθα τμήματα:

Επιστημονικά και Επαγγελματικά Θέματα: 22877644 cyprus@etek.og.cy
Τμήμα Εγγραφών: 22877539 (Αυγουστίνα Θεοφάνους) 22877725 (Μαρία Αθανασιάδου) avgoustina@etek.org.cy
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών ΕΤΕΚ: 22877667 (Χριστιάνα Κωνσταντίνου) christiana@etek.org.cy
Λογιστήριο: 22877548 (Χρυσόστομος Χρυσοστόμου) 22877638 (Ροδούλα Νικολάου) chrysostomos@etek.org.cy
Ταμείο: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) emilyo@etek.org.cy
Τμήμα Αρχείου: 22877637 (Κεντούλα Αρχοντίδου)ς cyprus@etek.org.cy
Υποστήριξη Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ): 22877636 (Μαρία Ελευθερίου) m.eleftheriou@etek.org.cy
Υποστήριξη Πειθαρχικού Συμβουλίου: 22877542 michalis@etek.org.cy
Έκδοση Έγγραφων Βεβαιώσεων: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) emilyo@etek.org.cy
Γραφείο Προέδρου - Διεύθυνση: 22877647 (Αντριάνα Μιλτιάδου) 22877726 (Παντελίτσα Αλκιβιάδους) andriana@etek.org.cy pantelitsa@etek.org.cy
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22877644 (Σάββια Λεωνίδου)
Γραφείο Πάφου: 26912814 (Άνθη Καυκαρίδη)
Υποστήριξη για το Έργο Πρακτικής Άσκησης  «Νέοι Μηχανικοί»

Άννα Γεωργίου, Στέφανη Κουλέντη

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Μυριανθόπουλος Νεοκλέους, Μαρία Ελευθερίου, Άντρια Κολοκάση

Υποστήριξη για νομικά ζητήματα: Λουίζα Μιχαηλίδου

Ο Νόμος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 1990, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7 Δεκεμβρίου 1990 και τέθηκε σε εφαρμογή το 1992.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 - 2013 

Το ΕΤΕΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή διοίκηση.  Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικά από το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Βάσει προνοιών του βασικού Νόμου του ΕΤΕΚ, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που ρυθμίζουν διάφορα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του:

Το Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.