Δεοντολογία Μελών

Δεοντολογία

Μία από τις ευθύνες / εξουσίες τις οποίες ο Νόμος αναθέτει στο ΕΤΕΚ είναι η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των Μελών του (Μέρος VI: Πειθαρχία). Για το σκοπό αυτό ο Νόμος προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ), ως ενός εκ των αιρετών σωμάτων του Επιμελητηρίου. Οι ευθύνες και υποχρεώσεις των Μελών του Επιμελητηρίου κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και η πειθαρχική διαδικασία αποτελούν το αντικείμενο των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 255/2012). Οι εν λόγω Κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόνοιες σε σχέση με τα ακόλουθα: