Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο. Το Γενικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση της Διοικούσας Επιτροπής το ταχύτερο δυνατό μετά την εκλογή του.

Αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:

  • Καταρτίζει και προτείνει στο Γενικό Συμβούλιο τα ετήσια προγράμματα του Επιμελητηρίου, τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό, τον απολογισμό δράσης.
  • Αποφασίζει για όλα τα θέματα του Επιμελητηρίου που δεν χρειάζονται παραπομπή στο Γενικό Συμβούλιο και για εκείνα που της παραπέμπει το Γενικό Συμβούλιο.
  • Καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Επιμελητηρίου για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου την αρμοδιότητα για λήψη απόφασης, και μεταβιβάζει οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητές της στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου.
  • Εκφράζει τις απόψεις του Επιμελητηρίου δημόσια διά του Προέδρου του ή άλλου Mέλους της ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτή.

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι εννεαμελής και σ’ αυτήν εκπροσωπούνται, απαραίτητα, οι τέσσερις πολυπληθέστεροι κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει, κατά μέσο όρο, ανά 15νθήμερο και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων Μελών.