Οδηγός Εγγραφής στο ΕΤΕΚ

Οδηγός Εγγραφής στο ΕΤΕΚ

Για καθοδήγηση σε σχέση με τα κριτήρια που αφορούν στην αναγνώριση τίτλου σπουδών στη χώρα απόκτησής τους καθώς και με την ελάχιστη διάρκειας σπουδών παρακαλώ επιλέξετε αρχικά τον κλάδο στον οποίο επιθυμείτε Εγγραφή και ακολούθως τις ανάλογες επιλογές που σας αφορούν:

Ενημέρωση για κλάδο Αρχιτεκτονικής

Ενημέρωση για άλλο κλάδο εκτός Αρχιτεκτονικής.

Κλάδοι:
Αρχιτεκτονικής Τοπίου,
Πολιτικής Μηχανικής,
Ηλεκτρολογικής Μηχανικής,
Ηλεκτρονικής Μηχανικής,
Μηχανολογικής Μηχανικής,
Χημικής Μηχανικής,
Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής,
Μηχανικής της Πληροφορικής,
Μηχανικής Μεταλλείων,
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας,
Εκτίμησης Γης,
Επιμέτρησης Ποσοτήτων,
Πολεοδομίας,  

Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την ικανοποίηση της απαίτησης που τίθεται για συμπλήρωση του βασικού κύκλου σπουδών/ περιεχομένου σπουδών για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ:

Γενικές ρυθμίσεις

Μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου που είναι απαραίτητα για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ (ΓΣ 10.07.12)

α. Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ, σε περιπτώσεις πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίου που αποκτούνται χωρίς να προηγείται άλλη μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου, και με εξαίρεση τους κλάδους / ειδικότητες Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Μηχανικής Μεταλλείων και Πολεοδομίας – Χωροταξίας. είναι 16 εξαμηνιαία μαθήματα.

Στις περιπτώσεις όπου προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου και η φοίτηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο είναι δύο ετών, o αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται να παραμείνει στα 12.

β. Η απόφαση που αναφέρεται στο σημείο α. πιο πάνω, τυγχάνει εφαρμογής για τα άτομα τα οποία ξεκινούν τις σπουδές τους από το 2012 και μετέπειτα.

Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών για συγκεκριμένους κλάδους:

Κριτήρια Αναγνώρισης 25

Εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ σε κλάδους Μηχανικής Επιστήμης που δεν αναφέρονται ρητά

Οι κλάδοι μηχανικής επιστήμης καθορίζονται στο νόμο για την ίδρυση και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) άρθρο 2.

Σημειώνεται πως, σε περιπτώσεις ειδικοτήτων μηχανικής επιστήμης που δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο 2 του νόμου 224/90 για τις οποίες απαιτείται κατοχή άδεια άσκησης επαγγέλματος, τότε το Τεχνικό Επιμελητήριο αποφασίζει την εγγραφή προσώπων στον πλησιέστερο κλάδο με βάση τα προσόντα τους.

Εφόσον η εγγραφή διενεργείται στον πλησιέστερο κλάδο, είναι δυνατόν το ΕΤΕΚ να περιορίζει την άσκηση επαγγέλματος στην ειδικότητα που αφορά τον τίτλο σπουδών που έχει τύχει αναγνώρισης και ως εκ τούτου οι κάτοχοι των προσόντων αυτών μπορούν να εργοδοτηθούν στην ειδικότητα που αφορά το πτυχίο τους.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου τα προσόντα των αιτητών είναι επαρκή για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στον κλάδο στον οποίο εγγράφονται χωρίς περιορισμό, η εγγραφή διενεργείται σε ολόκληρο τον κλάδο γεγονός που βεβαίως δεν αφαιρεί από τα άτομα αυτά το δικαίωμα να ασκούν και το επάγγελμα στο οποίο έχουν ειδικευτεί.

Κριτήρια Αναγνώρισης 23

Πολιτική ΕΤΕΚ σε σχέση με διπλώματα που απονεμήθηκαν από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανάλογου επιπέδου φοίτησης (Κολλέγια, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ κοκ) (ΔΕ 19.03.2008, 27.05.14)

Γενικό Κριτήριο:

Κάτοχοι των διπλωμάτων που προαναφέρονται δεν δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο Μελών οποιουδήποτε κλάδου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Τα εν λόγω προσόντα δεν έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα πανεπιστημιακού διπλώματος για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ.

Κάτοχοι τίτλων των ΤΕΙ, ΑΤΙ ή Κολεγίων, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τίτλους πανεπιστημιακού επιπέδου, θα πρέπει να αποκτήσουν τους τίτλους αυτούς συμπληρώνοντας μαθήματα που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 120 ECTS. Οι αιτήσεις εγγραφής από άτομα που θα κατέχουν τους εν λόγω τίτλους για τις αναφερόμενες περιπτώσεις νοείται ότι θα αξιολογηθούν ώστε να διαπιστωθεί ότι:

i. Έχουν αποκτηθεί μετά από ελάχιστη φοίτηση δύο χρόνων.
ii. Ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ που αφορούν το περιεχόμενο σπουδών.

Μεταγραφή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα:

1. Kάτοχοι τίτλων που αποκτούνται μετά από μεταλυκειακή φοίτηση ανωτέρου επιπέδου (π.χ. ΤΕΙ, Κολλεγίων κτλ), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τίτλους πανεπιστημιακού επιπέδου, θα πρέπει να αποκτήσουν τους τίτλους αυτούς συμπληρώνοντας μαθήματα που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 120 ECTS. Τυχόν αιτήσεις εγγραφής από άτομα που θα αποκτήσουν τίτλο σπουδών αξιοποιώντας την εν λόγω πρόνοια, νοείται ότι θα αξιολογηθούν ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο:

i. Ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόμενο σπουδών
ii. Έχουν αποκτηθεί μετά από ελάχιστη φοίτηση δύο χρόνων.

2. Ενόψει των πιο πάνω και με βάση σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ ημερομηνίας 27.05.2014, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω πρόνοια τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου, η μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου έχει εξασφαλισθεί η εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. 

3. Ανεξάρτητα των πιο πάνω, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου δεν οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το Επιμελητήριο θα αποδέχεται προς εγγραφή, αιτήσεις που αφορούν άτομα, των οποίων τα προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου που θα είναι το αντικείμενο αναγνώρισης, θα πληρούν τα πιο κάτω:

α) έχουν αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο διάρκειας τουλάχιστον 2 χρόνων και
β) οι τυχόν διδακτικές μονάδες που θα τύχουν απαλλαγής σε ουδεμία περίπτωση θα ξεπερνούν το ήμισυ των διδακτικών μονάδων που έχουν αποκτηθεί κατά τη μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου.
Νοείται ότι, τα πιο πάνω ισχύουν τηρουμένων των κριτηρίων που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.

4. Η προαναφερόμενη ρύθμιση ισχύει για μεταγραφές που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2014 και μετέπειτα.

Για την Πολιτική ΕΤΕΚ σε σχέση με την εξ’ αποστάσεως φοίτηση πατήστε εδώ

 Για διευκρινίσεις σε σχέση με την πρακτική άσκηση και ειδικές αποφάσεις που αφορούν σε θέματα που άπτονται των απαιτήσεων της νομοθεσίας πατήστε εδώ

 Για διευθετήσεις που αφορούν στην ερφαμογή της πρόνοιας της νομοθεσίας αναφορικά με τη γλωσσική επάρκεια πατήστε εδώ.

Κριτήρια αναγνώρισης 26

Απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα για σκοπούς υποβολής αίτησης για εγγραφή στο ΕΤΕΚ (πολιτική για πρωτότυπα και αντίγραφα)

Ενόψει και της απόφασης του ΕΤΕΚ για δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ, γίνονται αποδεκτά για σκοπούς υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ αντίγραφα διπλωμάτων και πιστοποιητικών χωρίς να υποβάλλονται απαραίτητα τα πρωτότυπα. Τα πιο πάνω αναφέρονται με την επιφύλαξη ότι σε περιπτώσεις εύλογης αμφιβολίας και / ή όποτε κριθεί αναγκαίο για οποιοδήποτε λόγο, το ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά κατά την κρίση του από τους αιτητές να προσκομίσουν και τα πρωτότυπα.

Χειρισμός αιτήσεων εγγραφής από πρόσωπα που δεν δύνανται να προσκομίσουν επίσημο τίτλο σπουδών (ΔΕ 17.10.17):

Το ΕΤΕΚ απαιτεί όπως υποβάλλεται επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, βεβαίωση περάτωσης σπουδών και επίσημο πτυχίο / δίπλωμα σπουδών.

Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ