Τέλη

Τέλη Αιτήσεων και Εγγραφών

Το Επιμελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα Μέλη του Επιμελητηρίου συνδρομές και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, των οποίων το ύψος καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

Τέλη Ετήσιας Συνδρομής και Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών και σε Ειδικούς Καταλόγους του ΕΤΕΚ.
Τέλος εγγραφής (€55) καθορίζεται με νομική πρόνοια.
Τα εν λόγω τέλη ισχύουν από 1.1.2010

Ετήσια Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 30,00
Ετήσια Συνδρομή για μέλη άνω των 30 χρόνων  90,00
Ετήσια Συνδρομή για μέλη κάτω των 30 χρόνων 35,00
Ετήσια Συνδρομή για μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό 35,00
Τέλος εγγραφής Μελετητικών Γραφείων σε κλάδους μηχανικής επιστήμης 100,00
Τέλος ετήσιας συνδρομής Εταιρειών Μελετών σε κλάδους μηχανικής επιστήμης 100,00
Τέλος έκδοσης /ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής Εταιρειών Μελετών 10,00

Ετήσια Συνδρομή για συνταξιούχους που δεν ασκούν Επάγγελμα, ανεξάρτητα από την ηλικία και τους λόγους συνταξιοδότησης τους 

20,00

Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στους Ειδικούς Καταλόγους των εξ’ επαγγέλματος Επιμετρητών ή Εκτιμητών Γης ή Τοπογράφων 

90,00

Ετήσια Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος                                                                                  30,00

Ετήσια Συνδρομή για μέλη άνω των 30 χρόνων                                                                     90,00

Ετήσια Συνδρομή για μέλη κάτω των 30 χρόνων                                                                    35,00

Ετήσια Συνδρομή για μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό                                                        35,00

Τέλος εγγραφής Μελετητικών Γραφείων σε κλάδους μηχανικής επιστήμης                               100,00

Τέλος ετήσιας συνδρομής Εταιρειών Μελετών σε κλάδους μηχανικής επιστήμης                  100,00

Τέλος έκδοσης /ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής Εταιρειών Μελετών                          10,00

Ετήσια Συνδρομή για συνταξιούχους που δεν ασκούν Επάγγελμα, ανεξάρτητα από

την ηλικία και τους λόγους συνταξιοδότησης τους                                                                         20,00

Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στους Ειδικούς Καταλόγους

των εξ’ επαγγέλματος Επιμετρητών ή Εκτιμητών Γης ή Τοπογράφων                                                90,00

Ετήσια Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στους Ειδικούς Καταλόγους

ως Αδειούχοι Αρχιτέκτονες Εξ΄ Επαγγέλματος, Αδειούχοι Τεχνικοί Οικοδομών, Αδειούχοι

Υπομηχανικοί Εξ΄ Επαγγέλματος, Τεχνικοί Μηχανικοί, Εγγεγραμμένοι Τεχνικοί Μηχανικοί,

Μηχανικοί Εφαρμογής4                                                                                                               90,00

  Το Επιμελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα Μέλη του Επιμελητηρίου συνδρομές και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, των οποίων το ύψος καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

   

  Τέλη Ετήσιας Συνδρομής και Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών και σε Ειδικούς Καταλόγους του ΕΤΕΚ.

  Τέλος εγγραφής (€55) καθορίζεται με νομική πρόνοια.

  Τα εν λόγω τέλη ισχύουν από 1.1.2010

  • 30,00
  • Ετήσια Συνδρομή για μέλη άνω των 30 χρόνων                                                                     90,00
  • Ετήσια Συνδρομή για μέλη κάτω των 30 χρόνων                                                                    35,00
  • Ετήσια Συνδρομή για μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό                                                        35,00
  • Τέλος εγγραφής Μελετητικών Γραφείων σε κλάδους μηχανικής επιστήμης                               100,00
  • Τέλος ετήσιας συνδρομής Εταιρειών Μελετών σε κλάδους μηχανικής επιστήμης                  100,00
  • Τέλος έκδοσης /ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής Εταιρειών Μελετών                          10,00
  • Ετήσια Συνδρομή για συνταξιούχους που δεν ασκούν Επάγγελμα, ανεξάρτητα από

  την ηλικία και τους λόγους συνταξιοδότησης τους                                                                         20,00

  • Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στους Ειδικούς Καταλόγους

  των εξ’ επαγγέλματος Επιμετρητών ή Εκτιμητών Γης ή Τοπογράφων                                                90,00

  • Ετήσια Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στους Ειδικούς Καταλόγους

  ως Αδειούχοι Αρχιτέκτονες Εξ΄ Επαγγέλματος, Αδειούχοι Τεχνικοί Οικοδομών, Αδειούχοι

  Υπομηχανικοί Εξ΄ Επαγγέλματος, Τεχνικοί Μηχανικοί, Εγγεγραμμένοι Τεχνικοί Μηχανικοί,

  Μηχανικοί Εφαρμογής4                                                                                                               90,00

  • Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ                                                          55,00
  • Αίτηση εγγραφής με επίσπευση (επιπρόσθετα του τέλους εγγραφής)                                        110,00
  • Αίτηση προσωρινής εγγραφής για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου                                           200,00
  • Αίτηση προσωρινής εγγραφής για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με επίσπευση (επιπρόσθετα του

  τέλους εγγραφής)                                                                                                                    110,00

  • Αίτηση προσωρινής εγγραφής αλλοδαπού μόνιμου κάτοικου Κύπρου                                         60,00
  • Αίτηση προσωρινής εγγραφής αλλοδαπού μόνιμου κάτοικου Κύπρου με επίσπευση

  (επιπρόσθετα του τέλους εγγραφής)                                                                                           110,00

  • Αίτηση στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες (ΑΜΠΥ)                                        00,00 (δεν έχει τέλος)
  • Δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος προσωρινού μέλους για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου          200,00
  • Επανέκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, δυνάμει του Κανονισμού 6(4)                10,00 + ΦΠΑ
  • Έκδοση Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης Μέλους, δυνάμει του Κανονισμού 6(4)                            4,35 + ΦΠΑ

  Καθορισμός Τελών Έγγραφων Βεβαιώσεων, Εξουσιοδοτήσεων Εντολέα και Άλλων Εγγράφων ΕΤΕΚ

  Περιγραφή Εντύπου    Κόστος (€)
  Εξουσιοδότηση Εντολέα 2,00 + ΦΠΑ
  Έγγραφη Βεβαίωση για Αρχιτεκτονική Εργασία και Εργασία Πολιτικού Μηχανικού  9,00 + ΦΠΑ
  Έγγραφη Βεβαίωση για Μηχανολογική και Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 9,00 + ΦΠΑ
  Έγγραφη Βεβαίωση για Αγρονόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς 9,00 + ΦΠΑ

  Τεχνικούς Οικοδομών, Αδειούχους Υπομηχανικούς εξ΄ επαγγέλματος, τοπογράφους εξ΄ επαγγέλματος

  9,00 + ΦΠΑ

  Εμβλήματα ΕΤΕΚ για πινακίδες έργων 

  10 + ΦΠΑ

  Ετικέτες (Labels) για 500 ετικέτες

  60 + ΦΠΑ

  Ετικέτες (Labels) για 500 ετικέτες, για οργανώσεις

  35 + ΦΠΑ